Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van KDT Beheer B.V.

ARTIKEL 1: KDT Beheer B.V.

1.1. KDT Beheer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen KDT Beheer B.V. en derden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van derden wordt door KDT Beheer B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING VAN DERDEN

3.1. De keuze van de door KDT Beheer B.V. in te schakelen derde zal, indien nodig, geschieden in overleg met de opdrachtgever. KDT Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van KDT Beheer B.V.

3.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat KDT Beheer B.V. ervan uit en bevestigt zij bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Iedere aansprakelijkheid van KDT Beheer B.V. dan wel van haar bestuurders alsmede van haar werknemers en eenieder die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt is ingeschakeld, is beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van KDT Beheer B.V. wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de huidige bedrijfsaansprakelijkheidspolis aan opdrachtgevers toegezonden.

4.2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door KDT Beheer B.V. in rekening gebrachte declaratie met een maximum van € 10.000,00.

4.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart KDT Beheer B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door KDT Beheer B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1. Betaling van declaraties van KDT Beheer B.V. dient, zonder enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter betaling van verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.

5.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

5.4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties, de verschuldigde rente(n) en kosten.

5.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan KDT Beheer B.V., nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. KDT Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 6: VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens KDT Beheer B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden, in ieder geval na één jaar na het moment waarop bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn van het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en KDT Beheer B.V. is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin KDT Beheer B.V. gevestigd is.

Uw woning laten beheren?

Laat ons weten waar we u mee kunnen helpen.

Menu